Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 13 14 y 16

2022 EKITALDIKO AURREKONTUKO 13.  14. ETA 16. ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 13 14 Y 16 DEL EJERCICIO 2022

Bertizaranako Udalak, 2022eko urriaren 11an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zen 2022eko aurrekontu orokor eta bakarreko 13. 14. eta 16. aldaketen espedientea.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificaciones presupuestarias número 13, 14  y 16 del presupuesto general único de 2022.

 

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun naturaleko epean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 214. artikuluarekin eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea) 33. artikuluarekin. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en la secretaría durante quince días naturales, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

 

13. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

1533 2100001 “Legasako kaleen konponketa” kontusailekoa, 5500 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

 

De la aplicación presupuestaria 1533 2100001 “reparación de las calles de Legasa” por importe de 5500 euros que se financia mediante la aplicación 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

14. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

9420 7680001 “Oieregiko ura” kontusaila sortzea, 2000 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatuko dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 14

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

 

De la aplicación 9420 7680001 “Agua Oieregi” por importe de 2000 euros que se financia mediante aplicación 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

16. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

9430 4630001 “Malerrekako Mankomunitatea” kontusailan 3200 euro,  gehitzea 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatuko dena.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 16

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

 

De la aplicación 9430 4630001 “Mancomunidad de Malerreka” por importe de 3200 euros que se financia mediante partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

Bertizaranan, 2022ko urriaren 11an

Bertizarana a 11 de octubre de 2022