Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

EKITALDIKO AURREKONTUKO  ALDAKETAREN BEHIN BEHINEKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 1

Bertizaranako Udalak, 2024ko martxoaren 22an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen aurrekontu orokor eta bakarreko 1. aldaketaren  espedientea.

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2024, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestarias número 1.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 206. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin batera, 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 32. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta aurrekontua betearazteko oinarriekin bat etorriz, aldaketa espedienteak jendaurrean egonen dira Udalaren iragarki oholean, hamabost egun naturaleko epean, herritarrek edo interesdunek egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

 

Epe hori iraganik, eta inork erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu ezean, hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko da, eta jendaurreko epea igaro ondoren sartuko da indarrean.

 

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten badira, Udalbatzak berariazko erabakia hartu beharko du haiek ebazteari eta proposatutako aldaketa behin betiko onartzeari buruz. Aldaketa hori indarrean jarriko da behin betiko testua toki-erakundearen iragarki-oholean argitaratu ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y los artículos 32 y siguientes del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, y las bases de ejecución del presupuesto, los expedientes de modificación serán sometidos a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.

 

1. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

“Narbarte eta Legasako edateko uraren loturaren obra” izeneko 9420 7680001 aurrekontu aplikaziotik, 4.000 euroko zenbatekoan, 8700000 “Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailarekin finantzatzen da.

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 9420 7680001 “ obra de enganche a potabilizadora de Narbarte y Legasa” por importe de 4.000 euros se financia con la partida 8700000 “Remanente de tesorería para gastos generales” por importe de euros.

Bertizaranan, 2024ko martxoaren 22an

Bertizarana a 22 de marzo de 2024

 

Alkatea. Andrés Echenique Iriarte