Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

2023 EKITALDIKO AURREKONTUKO  ALDAKETEN BEHIN BEHINEKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2023

Bertizaranako Udalak, 2023ko maiatzaren 2an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2023ko aurrekontu orokor eta bakarreko 1. 2. 3. eta 4. aldaketen  espedientea.

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2023, aprobó inicialmente los expedientes de modificación presupuestarias número 1, 2, 3 y 4 del presupuesto general único del 2023.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 206. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin batera, 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 32. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta aurrekontua betearazteko oinarriekin bat etorriz, aldaketa espedienteak jendaurrean egonen dira Udalaren iragarki oholean, hamabost egun naturaleko epean, herritarrek edo interesdunek egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

 

Epe hori iraganik, eta inork erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu ezean, hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko da, eta jendaurreko epea igaro ondoren sartuko da indarrean.

 

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten badira, Udalbatzak berariazko erabakia hartu beharko du haiek ebazteari eta proposatutako aldaketa behin betiko onartzeari buruz. Aldaketa hori indarrean jarriko da behin betiko testua toki-erakundearen iragarki-oholean argitaratu ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y los artículos 32 y siguientes del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, y las bases de ejecución del presupuesto, los expedientes de modificación serán sometidos a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.

 

1. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

"Genero indarkeriaren arloko jarduketak" izeneko 2391 2260202 kontu sailean, 1628,40 euro, 8701001 “Diruzaintzako gerakin afektatua” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

2. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

" Oieregiko frontoiaren konponketa " izeneko 3420 7680003 kontu sailean, 24.155 euro, 8700000 “diruzaintzako gerakina gastu orokorretako” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

3. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

"Udalaren pisuaren teilatuaren aldaketa" izeneko 1522 6820001 kontu sailean, 4000 euro, 8701001 “diruzaintzako gerakin afektatua” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

 

4. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

" Hormigoizko blokeak kentzea Irisoko bidean" izeneko 9420 7680002 kontu sailean, 220 euro, 8700000 “diruzaintzako gerakina gastu orokorretako” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 2391 2260202 “actuaciones violencia de género” por importe de 1628,40 euros se financia con la partida 8701001 “Remanente de tesorería afecto” por importe de euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 9420 7680001 “arreglo frontón Oieregi” por importe de 24.155 euros se financia con la partida 8700000 “Remanente de tesorería gastos generales” por importe de euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 1522 6820001 “reforma del tejado del piso del Ayuntamiento” por importe 4000 de euros se financia con la partida 8701001 “Remanente de tesorería para gastos afectos”.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 9420 7680002 “retirada bloques de hormigón camino de Iriso” por importe 220 de euros se financia con la partida 8700000 “Remanente de tesorería para gastos generales”.

Bertizaranan, 2023ko maiatzaren 2an

Bertizarana a 2 de mayo de 2023

 

Alkatea. Andrés Echenique Iriarte