Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 10, 11 y 12

2022 EKITALDIKO AURREKONTUKO 10. 11. ETA 12. ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA 10, 11 Y 12 DEL EJERCICIO 2022

Bertizaranako Udalak, 2022ko abuztuaren 5ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2022ko aurrekontu orokor eta bakarreko 10. 11. eta 12. aldaketa espedienteak.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2022, aprobó inicialmente los expedientes de modificación presupuestaria números 10 11 y 12 del presupuesto general único de 2022.

 

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun naturaleko epean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 214. artikuluarekin eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea) 33. artikuluarekin. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en la secretaría durante quince días naturales, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

10. AURREKONTU ALDAKETA

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10

 

 

KREDITU BEREZIA

 

4540 7680005 “Irisoko pista zolatzea” aurrekontu aplikaziotik, 60.000 eurokoa, 7505001 “determinazio librea” izeneko kontu sailaren bidez,  33.768,14 euro eta 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” izeneko kontu sailaren bidez 26.231,86 euro finantzatuko dena.

 

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 4540 7680005 “pavimentación de la pista de Iriso” por importe de 60.000 euros que se financia mediante la partida 7505001 “libre determinación” por importe 33.768,14 euros y por importe de 26.231,86 euros de la aplicación presupuestaria 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

11. AURREKONTU ALDAKETA

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11

 

 

KREDITU BEREZIA

 

4540 7680007 “Amaiarako bidea zolatzea” aurrekontuko aplikazioa, 6.700 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatzen dena.

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 4540 7680007 “pavimentación camino Amaia” por importe de 6.700 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

12. AURREKONTU ALDAKETA

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 12

 

 

KREDITU GEHIGARRIA

 

2000 eurokoa, aurrekontuko 9200 6260001 “Ordenagailu bat erosi eta abian jartzea” aplikazioan, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatzen dena.

 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

De la aplicación presupuestaria 9200 6260001 “Adquisición y puesta en marcha de un ordenador” por importe de 2000 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

Bertizaranan, 2022ko abuztuaren 5ean

Bertizarana, a 5 de agosto de 2022

 

Alkatea, Andrés Echenique Iriarte