Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

2023 EKITALDIKO AURREKONTUKO ALDAKETEN BEHIN BEHINEKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2023

Bertizaranako Udalak, 2023ko irailaren 22an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2023ko aurrekontu orokor eta bakarreko 5. 6. 7. Eta 8. aldaketen espedientea.

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2023, aprobó inicialmente los expedientes de modificación presupuestarias número 5, 6, 7 y 8 del presupuesto general único del 2023.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 206. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin batera, 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 32. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta aurrekontua betearazteko oinarriekin bat etorriz, aldaketa espedienteak jendaurrean egonen dira Udalaren iragarki oholean, hamabost egun naturaleko epean, herritarrek edo interesdunek egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

 

Epe hori iraganik, eta inork erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu ezean, hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko da, eta jendaurreko epea igaro ondoren sartuko da indarrean.

 

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten badira, Udalbatzak berariazko erabakia hartu beharko du haiek ebazteari eta proposatutako aldaketa behin betiko onartzeari buruz. Aldaketa hori indarrean jarriko da behin betiko testua toki-erakundearen iragarki-oholean argitaratu ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y los artículos 32 y siguientes del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, y las bases de ejecución del presupuesto, los expedientes de modificación serán sometidos a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.

 

5. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

" aholkularitza ekonomikoa eta fiskala" izeneko 9310 2277002 kontu sailean, 6000 euro, 8700000 “Diruzaintzako gerakina gastu orokorretako” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

 

 

6. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

" PAOC " izeneko 9420 46220 kontu sailean, 200 euro, 8700000 “diruzaintzako gerakina gastu orokorretako” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

 

7. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

"Udalaren garbiketa" izeneko 9200 2270001 kontu sailean, 300 euro, 8700000 “diruzaintzako gerakina gastu orokorretako” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

 

8. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

 

" Kattalin Kaleko obra" izeneko 1532 6290001 kontu sailean, 40.000 euro, 87001001 “diruzaintzako gerakina gastu orokorretako” kontu-sailaren bidez finantzatuko dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

De la aplicación presupuestaria 9310 2277002 “Asesoramiento económico y fiscal” por importe de 6000 euros se financia con la partida 8700000 “Remanente de tesorería para gastos generales”.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

De la aplicación presupuestaria 9420 46220 “PAOC” por importe de 200 euros se financia con la partida 8700000 “Remanente de tesorería gastos generales” por importe de euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 9200 2270001 “limpieza del Ayuntamiento” por importe 300 de euros se financia con la partida 8700000 “Remanente de tesorería para gastos generales”.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8

CRÉDITO EXTAORDINARIO

De la aplicación presupuestaria 1532 6290001 “obra calle Santa Catalina Legasa” por importe 40.000 de euros se financia con la partida 8701001 “Remanente de tesorería para gastos afectos”.

Bertizaranan, 2023ko irailaren 22an

Bertizarana a 22 de septiembre de 2023

 

Alkatea. Andrés Echenique Iriarte