Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

UDAL BANDOA

 

BANDO MUNICIPAL

 

Legasako Kamioien Aparkalekua

 

Parking de camiones de Legasa

Bertizaranako alkateak, 2024ko martxoaren 27ko Ebazpenaren bidez, erabaki du Legasako kamioien aparkalekuko plazen erabiltzaile eskatzeko eta/edo berritzeko epea irekitzea.

El alcalde de Bertizarana, mediante Resolución de 27 de marzo de 2024, acuerda abrir el plazo de solicitud y/o renovación de la licencia de usuario de plazas del parking de camiones de Legasa para el año 2024,

Horren arabera, Alkateak honakoa jakinarazten du:

En su virtud, el alcalde hace saber que:

1. Udal-titulartasuneko Kamioien aparkalekuan 2024. urterako APARKALEKU-LIZENTZIAREN ESKABIDEAK aurkezteko epea irekiko dela:

EPEA: 2024ko martxoaren 27tik apirilaren 11ra.

1. Apertura del PERIODO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de licencia de aparcamiento en el parquin de Camiones de titularidad municipal para el año 2024:

PLAZO: del 27 de marzo hasta el 11 de abril de 2024.

2. TARIFAK. Bertizaranako Udalak, 2022ko abenduaren 30ean egindako osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea Legasan kamioien aparkalekua erabiltzea arautzen duen ordenantzako aldaketa.

Erabaki hori 2023ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 17an.

Jendaurreko epea inork erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu gabe iraganik, ordenantza horren aldaketa behin betiko onetsirik gelditu zen, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325 c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

 

 

ALDAKETA

1. Bertizaranan erroldatutako bizilagunak eta udalerri honetako zirkulazio zergaren eta/edo jarduera ekonomikoen gaineko zergaren zergadunak: 245 euro/urteko

2. Bertizaranan erroldaturiko bizilagunak, zirkulazio zerga edota jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaintzen ez dutenak: 485 euro/urteko.

 

3. Bestelakoak, 725 euro urtean.

2. TARIFAS. El Pleno del Ayuntamiento de Bertizarana, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2022, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora por la utilización del aparcamiento de camiones en Legasa.

Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 11, de 17 de enero de 2023.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quejas u observaciones, la modificación de la citada ordenanza queda definitivamente aprobada, conforme a lo establecido en el artículo 325 c) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

MODIFICACIÓN

1.º Vecinos empadronados en Bertizarana y contribuyentes del impuesto de circulación y/o del impuesto de actividades económicas en este municipio: 245 euros/anuales.

2.º Vecinos empadronados en Bertizarana y que no contribuyan por el impuesto de circulación y/o el impuesto de actividades económicas 485 euros/anuales.

3.º Otros, 725 euros/anuales.

3. . LEHENTASUN HURRENKERA. Legasako Kamioien Aparkalekua arautzen duen Udal Ordenantzan ezarritako irizpideen arabera (2004ko azaroaren 15eko NAOn argitaratu zen behin betiko onespena), lehentasun hurrenkera hau ezarri da plaza baino interesdun gehiago egonez gero:

 

 

1. Aurreko urtean lizentzia lortu zuten udalerrian erroldatutako eskatzaileak.

2. Udalerrian erroldatuta dauden eta jarduera ekonomikoen eta/edo zirkulazioaren gaineko zerga ordaintzen duten eskatzaileak.

 

3. Udalerri honetan erroldatuta egonik, bertan laguntzen ez duten eskatzaileak.

 

4. Esleipen-irizpide horiek aplikatu ondoren, plaza hutsak baino eskatzaile gehiago geratzen badira, zozketa publikoa egingo da plaza horiek esleitzeko. Aldez aurretik interesatuei jakinaraziko zaie eta, horretarako, Alkatetzak izendatutako zinegotzia buru duen Mahaia eratuko da eta idazkaria bertan egongo da.

3. ORDEN DE PRELACIÓN. De acuerdo con los criterios establecidos en la Ordenanza Municipal que regula el Aparcamiento de Camiones de Legasa cuya aprobación definitiva se publicó en el BON número 137 de 15 de noviembre de 2004 se establece el siguiente orden de prelación para el caso de que hubiera más interesados que plazas:

 

1º Las personas solicitantes empadronadas en el municipio que el año anterior obtuvieron licencia.

2º Las personas solicitantes empadronadas en este municipio que contribuyan en el mismo por el impuesto de actividades económicas y/o circulación.

3º Las personas solicitantes empadronadas en este municipio que no contribuyan en el mismo.

4º Si una vez aplicados estos criterios de adjudicación, todavía hubiera más solicitantes que plazas quedaran libres, se realizará un sorteo público para adjudicarlas, previamente comunicado al efecto a los interesados y constituyéndose a tal efecto una Mesa Presidida por el concejal designado por esta Alcaldía y la asistencia de la secretaria.

 

4. INFORMAZIOA ETA ESKABIDEAK:  Bertizaranako Udalean (tel.: 948 59 20 18), edota egoitza elektronikoaren bidez (www.bertizarana.eus).

4º INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: en el Ayuntamiento de Bertizarana (TLFNO. 948 59 20 18) o a través de la Sede electrónica (www.bertizarana.eus).

Bertizaranan 2024ko martxoaren 27an

En Bertizarana a 27 de marzo de 2024

 

Alkatea/el alcalde