Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Edicto. Aprobación inicial de modificaciones presupuestarias 3, 4 y 5

Edito. Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 3, 4 y 5

2022 EKITALDIKO AURREKONTUKO 3. 4. ETA 5. ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA 3, 4 Y 5 DEL EJERCICIO 2022

Bertizaranako Udalak, 2022ko apirilaren 13an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2022ko aurrekontu orokor eta bakarreko 3. 4. eta 5. aldaketa espedienteak.

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 13 de abril de 2022, aprobó inicialmente los expedientes de modificación presupuestaria números 3, 4 y 5 del presupuesto general único de 2022.

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzazten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzazten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 206. artikularekin eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea) 33. artikuluarekin. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en la secretaría durante quince días hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

3. AURREKONTU ALDAKETA

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3

 

 

KREDITU GEHIGARRIA

 

9200 6260000 “Ordenagailu bat erosi eta abian jartzea” aurrekontu partidakoa, 2000 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 9200 6260000 “Adquisición y puesta en marcha de un ordenador” por importe de 2000 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

4. AURREKONTU ALDAKETA

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4

 

 

KREDITU GEHIGARRIA

 

3350 4820006 “Korrika 2022” aurrekontu partidakoa, 200 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 3350 4820006 “Korrika 2022” por importe de 200 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

5. AURREKONTU ALDAKETA

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5

 

 

KREDITU GEHIGARRIA

 

3420 7680007 “Legasako frontoiko argiteriaren aldaketaren obra zuzendaritza” aurrekontu partidakoa, 1000 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 3420 7680007 “Dirección de obra del cambio de luces en el frontón de Legasa” por importe de 1000 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

Bertizaranan, 2022ko apirilaren 13an

Bertizarana, a 13 de abril de 2022

 

Alkatea, Andrés Echenique Iriarte