Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Edito: aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 3, 4, 5 y 6

Edito. Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 3, 4, 5 y 6

 

2021 EKITALDIKO AURREKONTUKO 3, 4, 5, ETA 6 ALDAKETAK HASIERA BATEKO ONESPENA

 

Aprobación inicial de LAs modificacioNes Presupuestarias 3, 4, 5, Y 6 del ejercicio 2021

 

Bertizaranako Udalak, 2021eko maiatzaren 21ean egindako bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2021eko aurrekontu orokor eta bakarreko 3, 4, 5, eta  6 aldaketen espedienteak.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2021, aprobó inicialmente los expedientes de las modificaciones presupuestarias números 3, 4, 5 y 6 del presupuesto general único de 2021.

 

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzazten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzazten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea). Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y el Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en Secretaría durante quince días hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

 

3. AURREKONTU ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

"Legasako mendia garbitzea" 1700 4680001 aurrekontu-partida sortzea, 1470,15 eurokoa, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatuko dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Creación de la partida presupuestaria 1700 4680001 “Limpieza del acantilado de Legasa” por importe de 1470,15 euros que se financia mediante remanente de tesorería para gastos generales.

 

                4. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

"Legasako Irisoko pistako zoladura " 4540 768005 aurrekontu-aplikaziotik, 39.000 eurokoa, gastu orokorretako diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatzen dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

De la aplicación presupuestaria 4540 768005 “Pavimentación pista Legasa Iriso” por importe de 39.000 euros que se financia mediante remanente de tesorería para gastos generales.

 

5. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

"Legasako eskolako berogailua " 3232 6500002 aurrekontu-aplikaziotik, 1827,36 eurokoa, "afektatua dagoen diruzaintzako gerakina" 7505003 partidarekin finantzatzen dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

De la aplicación presupuestaria 3232 6500002 “Escuela Legasa-calefacción” por importe de 1827,36 euros que se financia con la partida con la partida 7505003 “Remanente de tesorería afecto".

 

6. AURREKONTU ALDAKETA 6

KREDITU GEHIGARRIA

1611 6500004 " Legasa eta Narbarteko ura" aurrekontu-aplikaziotik, 18672 eurokoa, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatzen dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

De la aplicación presupuestaria 1611 6500004 “Agua Legasa y Narbarte” por importe de 18672 euros que se financia mediante remanente de tesorería para gastos generales.

 

 

Bertizaranan 2021eko ekainaren 8an

En Bertizarana a 08 de junio de 2021

 

ALKATEA/EL ALCALDE