Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

UDAL BANDOA

Legasako Kamioien Aparkalekua

 

BANDO MUNICIPAL

Parking de camiones de Legasa

Bertizaranako Alkateak, 2023ko martxoaren 10ko Ebazpenaren bidez, 2023 urterako Legasako Kamioien aparkalekuko plazen erabiltzaile lizentzia eskatu edota berritzeko epea zabaltzea erabaki du,

 

El Alcalde de Bertizarana, mediante Resolución de 10 de marzo de 2023, acuerda abrir el plazo de solicitud y/o renovación de la licencia de usuario de plazas del Parking de Camiones de Legasa para el año 2023

 

Horren arabera, Alkateak honakoa jakinarazten du:

En su virtud, el Alcalde hace saber que:

1. Udal-titulartasuneko Kamioien aparkalekuan 2023. urterako APARKALEKU-LIZENTZIAREN ESKABIDEAK aurkezteko epea irekiko dela:

 

EPEA: 2023ko martxoaren 10tik martxoaren 24ra.

 

2. TARIFAK. Indarrean jarraitzen dute 2013ko ekainaren 25eko osoko bilkuraren erabakiz onartu eta 2013ko irailaren 20ko 182. Zenbakiko NAOan argitaratu ziren prezio publikoek. Legasako kamioien aparkalekurako tarifen eranskina honela aldatuko da 2023ko abenduaren 30 ean egindako osoko bilkuraren akordioaren ondorioz:

1. Bertizaranan erroldatuta dauden bizilagunak eta zirkulazio zergaren eta/edo jarduera ekonomikoen gaineko zergaren zergadunak udalerri honetan: 245 euro urtean.

2. Bertizaranan erroldaturiko bizilagunak, zirkulazio zerga edota jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaintzen ez dutenak: 485 euro/urteko.

 

3. Bestelakoak, 725 euro urtean.

3. LEHENTASUN-ORDENA. Plazak baino interesdun gehiago egonez gero, datorren lehentasun-ordena ezarriko da:

1. Udalerrian erroldatutako eskatzaileak, aurreko urtean lizentzia lortu zutenak.


2. Udalerri honetan erroldatutako eskatzaileak, udalerri horretan jarduera ekonomikoen edota zirkulazioaren gaineko zerga ordaintzen dutenak.

 

3. Udalerri honetan erroldatutako eskatzaileak, baldin eta udalerri honetan zergarik ordaintzen ez dutenak.

4. Esleipen-irizpide horiek aplikatu ondoren, eskatzaile gehiago badaude plaza libreak baino, zozketa publiko bat egingo da horiek esleitzeko, eta aldez aurretik horren berri emango zaie interesdunei. Horretarako, Mahai bat eratuko da, eta, bertan, izendatutako zinegotziak eta idazkariak jardungo dute.

4. INFORMAZIOA ETA ESKABIDEAK. Informazio eskatu edota eskabideak aurkezteko, Bertizaranako Udalera zuzendu zaitezke (tel.: 948-267139), telefonoz, presentzialki edota egoitza elektronikoaren bidez (www.bertizarana.eus).

1. Apertura del PERIODO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de licencia de aparcamiento en el Parking de Camiones de titularidad municipal para el año 2023:

PLAZO: del 10 de marzo hasta el 24 de marzo 2023.

2. TARIFAS. Los precios públicos en vigor adoptadas por acuerdo del pleno de 25 de junio de 2013 y publicadas en el BON número 182 de 20 de septiembre de 2013. El anexo de tarifas para el parking de camiones de Legasa, se ha modificado por acuerdo de pleno de 30 de diciembre de 2022 de la siguiente manera:

1.º Vecinos empadronados en Bertizarana y contribuyentes del impuesto de circulación y/o del impuesto de actividades económicas en este municipio: 245 euros/anuales.

2.º Vecinos empadronados en Bertizarana y que no contribuyan por el impuesto de circulación y/o el impuesto de actividades económicas 485 euros/anuales.

3.º Otros, 725 euros/anuales.

3. ORDEN DE PRELACIÓN. Establecer para el caso de que hubiera más interesados que plazas, el siguiente orden de prelación:

1º Las personas solicitantes empadronadas en el municipio que el año anterior obtuvieron licencia.

2º Las personas solicitantes empadronadas en este municipio que contribuyan en el mismo por el impuesto de actividades económicas y/o circulación.

3º Las personas solicitantes empadronadas en este municipio que no contribuyan en el mismo.

4º Si una vez aplicados estos criterios de adjudicación, hubiera más solicitantes que plazas libres queden tras su aplicación, se realizará un sorteo público para adjudicarlas, previamente comunicado al efecto a los interesados que hubieran quedado libres. Para tal efecto se constituirá una Mesa Presidida por el Concejal desganado al efecto y la Secretaria.

4º INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES en el Ayuntamiento de Bertizarana (TLFNO. 948-267139) o a través de la Sede electrónica (www.bertizarana.eus).

Bertizaranan, 2023ko martxoaren 10ean.

 

 

ALKATEA.- Andres Echenique Iriarte

En Bertitzarana a 10 de marzo de 2023.

 

 

EL ALCALDE.- Andres Echenique Iriarte