Reparazea - Narbarte bideaReparazea - Narbarte bidea
Bertizaranako udala

2022ko aurrekontuko 18. aldaketaren hasierako onespena

2022 EKITALDIKO AURREKONTUKO 18. ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18 DEL EJERCICIO 2022

Bertizaranako Udalak, 2022eko abenduaren 30(e)an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zen 2022eko aurrekontu orokor eta bakarreko 18. aldaketaren espedientea.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 18 del presupuesto general único de 2022.

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun naturaleko epean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 214. artikuluarekin eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea) 33. artikuluarekin. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en la secretaría durante quince días naturales, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

 

18. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

1510 2276001 “Aholkularitza, azterlanak eta planeamendua” kontusailekoa, 4000 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

 

De la aplicación presupuestaria 1510 2276001 “Asesoramiento, estudios y planeamiento” por importe de 4000 euros que se financia mediante la aplicación 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

Bertizaranan, 2022ko abenduaren 30(e)an

Bertizarana a 30 de diciembre de 2022