Reparazea - Narbarte bideaReparazea - Narbarte bidea
Bertizaranako udala

 

2022. ekitaldiko aurrekontuko 6. eta 7. aldaketen hasierako onespena

2022 EKITALDIKO AURREKONTUKO 6. ETA 7. ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 6 Y 7 DEL EJERCICIO 2022

Bertizaranako Udalak, 2022eko ekainaren 27an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zen 2022eko aurrekontu orokor eta bakarreko 6. eta 7. aldaketen espedientea.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 27 de junio de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificaciones presupuestarias número 6 y 7 del presupuesto general único de 2022.

 

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun naturaleko epean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzazten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzazten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 214. artikuluarekin eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea) 33. artikuluarekin. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en la secretaría durante quince días naturales, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

 

6. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

 

1533 2100001 “Legasako kaleen konponketa” aurrekontu partidakoa, 4500 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 1533 2100001 “reparación de las calles de Legasa” por importe de 4500 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

 

7. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU BEREZIA

 

9310 6400001 “ondasun berezien katastroko alta” aurrekontu partidakoa, 4500 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 9310 6400001 “alta en catastro de bienes especiales” por importe de 1500 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

Bertizaranan, 2022ko ekainaren 27an

Bertizarana a 27 de junio de 2022

 

Alkatea, Andrés Echenique Iriarte