Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Edicto:Aprobación inicial de modificación presupuestaria

Edicto: Aprobacón inicial de la modificación presupuestaria 20 del ejercicio 2021

2021 EKITALDIKO AURREKONTUKO 20. ALDAKETAREN ONESTEA

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 20 DEL EJERCICIO 2021

Bertizaranako Udalak, 2021eko urriaren 29an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2021eko aurrekontu orokor eta bakarreko 20. aldaketa espedientea.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 20 del presupuesto general único de 2021.

 

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzazten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzazten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea). Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en Secretaría durante quince días hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

 

20. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

9200 6260000 “Ordenagailu bat erosi eta abian jartzea” aurrekontu partidakoa, 2500 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 20

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 9200 6260000 “Adquisición y puesta en marcha de un ordenador” por importe de 2500 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

Bertizaranan, 2021eko abenduraren 2an

Bertizarana a 02 de diciembre de 2021

 

Alkatea, Andrés Echenique Iriarte