Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Bando municipal

UDAL BANDOA

Legasako Kamioien Aparkalekua

 

BANDO MUNICIPAL

Parking de camiones de Legasa

Bertizaranako Alkateak, 2021ko azaroaren 17ko Ebazpenaren bidez, 2022 urterako Legasako Kamioien aparkalekuko plazen erabiltzaile lizentzia eskatu edota berritzeko epea zabaltzea erabaki du,  

 

El Alcalde de Bertizarana, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2021, acuerda abrir el plazo de solicitud y/o renovación de la licencia de usuario de plazas del Parking de Camiones de Legasa para el año 2022,

 

Horren arabera, Alkateak honakoa jakinarazten du:

En su virtud, el Alcalde hace saber que:

1. Udal-titulartasuneko Kamioien aparkalekuan 2022. urterako APARKALEKU-LIZENTZIAREN ESKABIDEAK aurkezteko epea irekiko dela:

EPEA: 2021ko azaroaren 18tik abenduaren 4ra.


2. TARIFAK. Indarrean jarraitzen dute 2013ko ekainaren 25eko osoko bilkuraren erabakiz onartu eta 2013ko irailaren 20ko 182. Zenbakiko NAOan argitaratu ziren prezio publikoek.

3. LEHENTASUN-ORDENA. Plazak baino interesdun gehiago egonez gero, datorren lehentasun-ordena ezarriko da:

1. Udalerrian erroldatutako eskatzaileak, aurreko urtean lizentzia lortu zutenak.


2. Udalerri honetan erroldatutako eskatzaileak, udalerri horretan jarduera ekonomikoen edota zirkulazioaren gaineko zerga ordaintzen dutenak.

3. Udalerri honetan erroldatutako eskatzaileak, baldin eta udalerri honetan zergarik ordaitzen ez dutenak.

4. Esleipen-irizpide horiek aplikatu ondoren, eskatzaile gehiago badaude plaza libreak baino, zozketa publiko bat egingo da horiek esleitzeko, eta aldez aurretik horren berri emango zaie interesdunei. Horretarako, Mahai bat eratuko da, eta, bertan, izendatutako zinegotziak eta idazkariak jardungo dute.

 

4. INFORMAZIOA ETA ESKABIDEAK. Informazio eskatu edota eskabideak aurkezteko, Bertizaranako Udalera zuzendu zaitezke (tel.: 948-267139), telefonoz, presentzialki edota egoitza elektronikoaren bidez.

1. Apertura del PERIODO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de licencia de aparcamiento en el Parking de Camiones de titularidad municipal para el año 2022:

       PLAZO: del 18 de noviembre hasta el 4 de diciembre de                           2021.

2. TARIFAS. Se mantienen los precios públicos en vigor adoptadas por acuerdo del pleno de 25 de junio de 2013 y publicadas en el BON número 182 de 20 de septiembre de 2013.

3. ORDEN DE PRELACIÓN. Establecer para el caso de que hubiera más interesados que plazas, el siguiente orden de prelación:

1º Las personas solicitantes empadronadas en el municipio que el año anterior obtuvieron licencia.

2º Las personas solicitantes empadronadas en este municipio que contribuyan en el mismo por el impuesto de actividades económicas y/o circulación.

3º Las personas solicitantes empadronadas en este municipio que no contribuyan en el mismo.

4º Si una vez aplicados estos criterios de adjudicación, hubiera más solicitantes que plazas libres queden tras su aplicación, se realizará un sorteo público para adjudicarlas, previamente comunicado al efecto a los interesados que hubieran quedado libres. Para tal efecto se constituirá una Mesa Presidida por el Concejal desganado al efecto y la Secretaria.

4º INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES en el Ayuntamiento de Bertizarana (TLFNO. 948-267139) o a través de la Sede electrónica (www.bertizarana.eus).

 

Bertizaranan, 2021ko azaroaren 17an.

 

 

 

ALKATEA.- Andres Echenique Iriarte

 

En Bertitzarana a 17 de noviembre de 2021.

 

 

 

EL ALCALDE.- Andres Echenique Iriarte