Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Modificación presupuestaria nº 2 - Copia

 

2022 EKITALDIKO AURREKONTUKO 2. ALDAKETAREN ONESTEA

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2 DEL EJERCICIO 2022

Bertizaranako Udalak, 2022ko martxoaren 4ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2022ko aurrekontu orokor eta bakarreko 2. aldaketa espedientea.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 2 del presupuesto general único del 2022.

 

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 206. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin batera, 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 32. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta aurrekontua betearazteko oinarriekin bat etorriz, aldaketa espedienteak jendaurrean egonen dira Udalaren iragarki oholean, hamabost egun naturaleko epean, herritarrek edo interesdunek egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

 

Epe hori iraganik, eta inork erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu ezean, hasierako onespenaren erabakia behin betiko onetsitzat joko da, eta jendaurreko epea igaro ondoren sartuko da indarrean. 

 

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten badira, Udalbatzak berariazko erabakia hartu beharko du haiek ebazteari eta proposatutako aldaketa behin betiko onartzeari buruz. Aldaketa hori indarrean jarriko da behin betiko testua toki-erakundearen iragarki-oholean argitaratu ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y los artículos 32 y siguientes del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995,  en materia de presupuestos y gasto público, y las bases de ejecución del presupuesto, los expedientes de modificación serán sometidos a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.

 

2. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

"Genero indarkeriaren arloko jarduketak" izeneko 2391 2260202 aurrekontu-aplikaziotik, 1110 euro, 7505003 “Diruzaintzako gerakin afektatua” kontu-sailaren bidez finantzatuko dira, 1110 euro.

Irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 25.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Udalbatzak, 2022ko martxoaren 4ko bilkura arruntean, behin betiko aurrekontua onesteko erabakian, luzatutako aurrekontuan egindako aldaketak eta doikuntzak behin betiko aurrekontuaren hasierako kredituen gainean egin direla ulertu behar da.

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2

CRÉDITO EXTAORDINARIO

 

De la aplicación presupuestaria 2391  2260202 “actuaciones violencia de género” por importe de 1110 euros se financia con la partida 7505003 “Remanente de tesorería afecto” por importe de 1110 euros.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25.3 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, el pleno ha dispuesto en la sesión ordinaria del 4 de marzo de 2022 que en el acuerdo de aprobación del presupuesto definitivo, las modificaciones y ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado se entiendan hechas sobre los créditos iniciales del definitivo.

 

Bertizaranan, 202ko martxoaren 4ean

Bertizarana a 4 de marzo de 2022

 

Alkatea. Andrés Echenique Iriarte