Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 2021

2021 EKITALDIKO AURREKONTUKO 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ETA 18 ALDAKETEN ONESTEA

APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17 y 18 DEL EJERCICIO 2021

Bertizaranako Udalak, 2021eko abuztuaren 20an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2021eko aurrekontu orokor eta bakarreko 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. eta 18. aldaketen espedienteak.

 

El Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2021, aprobó inicialmente los expedientes de las modificaciones presupuestarias números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 del presupuesto general único de 2021.

 

Aldaketa espedienteak idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, bizilagunek edo interesdunek haiek azter ditzazten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzazten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea). Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedienteak behin betiko onetsitzat joko dira, aitzineko paragrafoan aipatutako jendaurreko epea iragan ondoan.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes de modificación se expondrán en Secretaría durante quince días hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulan reclamaciones, los expedientes se entenderán aprobados definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo anterior.

 

8. AURREKONTU ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

"Legasako mendia garbitzea" 1700 4680001 kontu sailan, 351 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” partidaren bidez finantzatuko dena.

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

 

De la aplicación presupuestaria 1700 4680001 “Limpieza del acantilado de Legasa” por importe de 351 euros que se financia mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

9. AURREKONTU ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

1322 6400001 “Metrobaserriko maparen diseinua” izeneko kontu saila sortzea, 1100 eurokoa, 75080001 “Metrobaserriren diseinua” kontu sailaren bidez 817 euro finantziatuko dena eta 283 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontu-sailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9

CREDITO EXTRAORDINARIO

 

Creación de la partida 1322 6400001 “Diseño del mapa metrobaserri” por importe de 1100 euros que se financia mediante la partida 75080001 subvención “diseño de metrobaserri” por importe de 817 euros y 283 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

10. AURREKONTU ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

1322 6090001 “Bidegurutzeetako seinaleztapena” partida sortzea, 1.000 eurokoa, 75080002 “bidegurutzeetako seinaleztapena diru laguntza” kontu sailaren bidez, 783,49 euro finantziatuko dena eta 216,51 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontu sailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10

CREDITO EXTRAORDINARIO

 

Creación de la partida 1322 6090001 “Señalización cruces” por importe de 1000 euros que se financia mediante la partida 75080002 “subvención señalización cruces” por importe de 783,49 euros y 216,51 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

11. AURREKONTU ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

4910 6410001 “Administrazio elektronikoa” partida sortzea, 1950 eurokoa, 75080003 “Administrazio electrónikoa” kontusailaren bidez 1633,45 euro finantziatuko dena eta 316,55 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 4910 6410001 “Administración electrónica” por importe de 1950 euros que se financia mediante la partida 75080003 “subvención administración electrónica” por importe de 1633,45 euros y 316,55 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

 

12. AURREKONTUKO ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

1650 6190001 “LED argiak aldatzea” partida sortzea, 15.100 eurokoa. "Gastu afektatua diruzaintzako gerakina" izeneko 8701002 kontu-sailaren bidez, 12.757,51 euro finantziatuko dira eta 2342,49 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontu sailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 12

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 1650 6190001 “Cambio de iluminación a LED” por importe de 15.100 euros que se financia mediante la partida 8701002 “remanente de tesorería para gastos afectos” por importe de 12757,51 euros y 2342,49 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

13. AURREKONTUKO ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

9200 633001 “Aerotermiaren instalazioa” kontusaila sortzea, 14200 eurokoa. 8701002 “gastu lotetsietarako diruzaintzako gerakinaren” bidez, 12.007,73 euro finantziatuko dira eta 2192.27 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 9200 633001 “Instalación de aerotermia” por importe de 14200 euros que se financia mediante la partida 8701002 “remanente de tesorería para gastos afectos” por importe de 12.007,73 euros y 2192.27 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

14. AURREKONTUKO ALDAKETA APARTEKO KREDITUA

 

9200 6390001 “Argiztapenaren aldaketa Udalean” partida sortzea, 3100 eurokoa. 8701002 “gastu lotetsietarako diruzaintzako gerakinaren” bidez 2603,18 euro finantzatuko dira, eta 496,82 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontu-sailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 14

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 9200 6390001 “Cambio de la iluminación en el Ayuntamiento” por importe de 3100 euros que se financia mediante la partida 8701002 “remanente de tesorería para gastos afectos” por importe de 2603,18 euros y 496,82 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

15. AURREKONTUKO ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

9200 6320001 “Udalaren argizuloa aldatzea” kontusaila sortzea, 7.100 eurokoa. 8701002 “gastu lotetsietarako diruzaintzako gerakinaren” bidez 6021,82 euro finantzatuko dena, eta 1078,18 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 15

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 9200 6320001 “Cambio del lucernario del Ayuntamiento” por importe de 7.100 euros que se financia mediante la partida 8701002 “remanente de tesorería para gastos afectos” por importe de 6021,82 euros y 1078,18 euros mediante la partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

16. AURREKONTUKO ALDAKETA

APARTEKO KREDITUA

 

9420 7680001 “Oieregiko ura” kontusaila sortzea, 4.700 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatuko dena.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 16

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 9420 7680001 “Agua Oieregi” por importe de 4.700 euros que se financia mediante partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

17. AURREKONTUKO ALDAKETA

KREDITU GEHIGARRIA

 

4540 7680006 “Narbarteko pista zolatzea, 1. fasea” kontusailetik, 60.000 euro, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatuko dena.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 17

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

 

De la partida 4540 7680006 “Pavimentación pista Narbarte, fase 1” por importe de 60.000 euros que se financia mediante partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

18. AURREKONTUKO ALDAKETA 18

APARTEKO KREDITUA

 

1532 6090001 “Legasako topografia” kontusaila sortzea, 500 eurokoa, 8700000 “gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina” kontusailaren bidez finantzatuko dena.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18

CREDITO EXTRAORDINARI0

 

Creación de la partida 1532 6090001 “Topografía Legasa” por importe de 500 euros que se financia mediante partida 8700000 “remanente de tesorería para gastos generales”.

Bertizaranan 2021eko irailaren 10 ean

En Bertizarana a 10 de septiembre de 2021

 

ALKATEA/EL ALCALDE